The Registrar (Academic Affairs),

Chuka University, P. O. Box 109-60400,

CHUKA, Kenya.